My School Information Program   
สารสนเทศโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร (1062101001)
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557

Phothasoft FaceBook
ผู้ใช้
รหัสผ่าน
ระบบ
ปรับปรุงข้อมูล 17/03/2558
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 188 หมู่ที่ - ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รหัส ปณ.62000 โทร.055-711-212
พัฒนาโดย ครูอัมพร  ชมเด็จ  ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120     E-Mail:phothasoft@gmail.com  www.facebook.com/phothasoft
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  www.gpa.moe.go.th
โปรแกรมต้นแบบเพื่อการทดสอบ [28 Aug 2012]